КАРАСУЛИЈАТА, Иван Христов

КАРАСУЛИЈАТА, Иван Христов (Дилбер Иванчо) (с. Карасулја, Солунско, 1875 – Тиквешијата, јули 1905) – гевгелиски околиски војвода на ТМОРО. Повеќе години дејствувал во Гевгелиско. Загинал во Тиквешко во борба со османлиска војска. Опеан е во неколку македонски народни песни. ЛИТ.: Иван=о Карасулиџта „Дилбер Иван=о”, „Македонски вести”, Но 24, Со-фиџ, 1935, 1–2. С. Мл.