КАРАНФИЛ, СКОПСКИ

КАРАНФИЛ, СКОПСКИ (Диантхус скопјенсис Мицевски) – македонски флористички ендемит од фамилијата Царѕопхѕлацеае (каранфили), познат за клисурата на реката Треска (меѓу Козјак и с. Нова Брезница). Вл. М.