КАРАНФИЛ, ОХРИДСКИ

КАРАНФИЛ, ОХРИДСКИ (Диантхус охриданус Мицевски) – локален македонски флористички ен-демит од планината Галичица, од фамилијата Царѕопхѕлацеае (каранфили), откриен и опишан од академик Кирил Мицевски. Вл. М. КАРАНФИЛ, ПЕЛИСТЕРСКИ