КАРАНФИЛ, КАПИНСКИ

КАРАНФИЛ, КАПИНСКИ .(Диантхус капинаенсис Маркг. – Линдтн.) – ендемит во флората на РМ од фамилијата Царѕопхѕлацеае (каранфили), ограничен во долниот тек на реката Треска, Македонски Брод–Барбарос, Поречието–Капина, Оча и околината на Скопје–с. Нова Брезница. Вл. М. КАРАНФИЛ, МАКЕДОНСКИ