КАРАНФИЛ, ГАЛИЧИЧКИ

КАРАНФИЛ, ГАЛИЧИЧКИ (Диантхус галицицае Мицевски) – локален ендемит во флората на РМ од фамилијата Царѕопхѕлацеае (каранфили). Се развива на планината Галичица – Војтина, на варовничка геолошка подлога. Вл. М. КАРАНФИЛ, ЈАБЛАНИЧКИ