КАРАДЕЛЕВ, Митко

КАРАДЕЛЕВ, Митко (Богданци, 6. IX 1959) – доктор по биолошки науки; специјалност – микологија. Клучен за развојот на микологијата во Македонија. Ос-новач на Миколошката лабораторија на Институтот за биологија при Природно-математичкиот факултет во Скопје. М. К. КАРАДУЗЕН – народен музички инструмент од персиско-арапско потекло, од фамилијата тамбури. Спаѓа во групата двогласни тамбури, бидејќи се користат по два чифта унисоно наштимани жици. Тонот се произведува со Јоанис Каподистријас мали удари на жиците со помош на перце. Се изра-Карадузен ботува од два дела – врат (со глава) долг околу 300-500 мм и корпус од околу 140-200 мм или вкупна должина од околу 750-900 мм. На него се свирело солистички, но уште почесто го придружувал народното пеење. ЛИТ.: Д-р Александар Линин, Народните музички инструменти во Македонија, Скопје, 1986, 40. Ѓ. М. Ѓ. Панче Караѓозов