КАНТАРИОН, ДИМОНИЕВ

КАНТАРИОН, ДИМОНИЕВ .(Хѕперицум димониеи Вел.) – локален македонски флористички ендемит од фамилијата Хѕперицацеае (Гуттиферае), познат само за Гевгелиско, клисурата на Коњска Река и планината Беласица. Вл. М. Ристо Кантарџиев