КАМЕНОЛОМКА, КАРАЏИЧКА

КАМЕНОЛОМКА, КАРАЏИЧКА. Саџифрага карадзиценсис (Дег. – Кошанин) Борнм.ќ– ендемит во флората на Република Македонијаод фамилијата Саџифрагацеае. Се развива во пукнатини на карпи (хазмофит), Караџичка каменоломка познат само за (Саџифрага карадзиценсис) планините Јакупица–Салаковски Езера и Караџица. Вл. М.