КАЗАНЏИЕВ, Никола

КАЗАНЏИЕВ, Никола (Радовиш, 23. Ⅲ 1879 – Софија, 19. Ⅲ 1971) – револуционер, публицист и национален политички деец. Стапил во редовите на Македонската револуционерна организација (1899) и активно учествувал во Илинденското востание. Потоа заминал во Јужна Америка, во Аргентина (1905) и таму работел како физички работник. Го основал Македонско-одринското братство (1907) и бил негов претседател (1907–1908). Од иселениците од Македонија и од Бугарија формирал Македонско-бугарска комунистичка група (1924). Бил сопственик на весникот „Народна трибуна” во Буенос Аирес (од 1936), кој излегувал до 1939 г. Бил активен во основањето и во дејноста на Македонскиот комитет за помош на антифашистичките движења (1941). Се вратил во НР Македонија (1946). Починал во Бугарија. ЛИТ.: Деса Спасовска, Учеството на Никола Казанџиев во Илинденското востание и во аргентинското комунистичко движење, Прилози за Илинден Ⅲ, Скопје, 1983; Михајло Миноски, Организирање и организации на македонското иселеништво во Аргентина (1906–1941), Втор меѓународен научен собир „Иселеништвото од Македонија од појавата до денес”, етничко организирање на иселениците, Скопје, 2004. М. Мин.