ИСАЕВСКИ, Милан

ИСАЕВСКИ, Милан (Скопје, 16. Ⅰ 1932) – град. инж., ред. проф. на Градежниот факултет во Скопје по предмети од областа проектирање и градење железници. Пред доаѓањето на Факултетот (1961) работел во градежната оператива. Паралелно со наставната и научната дејност, како консултант активно учествувал во реализацијата на проекти од областа на железниците и патиштата. Љ. Т.