ИНСТИТУТИ НА МЕДИЦИНСКИОТ ФАКУЛТЕТ И ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

ИНСТИТУТИ НА МЕДИЦИНСКИОТ ФАКУЛТЕТ И ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА. Институт за анатомија – наставна и научна институција на Мед. ф. во Скопје. Основач проф. д-р Зденко Крижан (1947). Институт за белодробни заболу-Институтот за белодробни заболувања и туберкулоза, Скопје Институтот за белодробни заболувања кај децата (Козле), Скопје вач проф. д-р Глигор Муратовски (1947). Институт за белодробни заболувања кај децата (Козле) – наставна база на Мед. ф. во Скопје. Ос-новач прим. д-р Климент Милошевиќ (1952). Институт за медицинска и експериментална биохемија – наставна и научна институција на Мед. ф. во Скопје. Основач проф. д-р Иван Беркеш (1954). Институт за епидемиологија и биостатистика со медицинска информатика – наставна и научна институција на Мед. ф. во Скопје. Основач проф. д-р Ѓорѓи Гаврилски (1949). Институт за здравствено просветување на НРМ – наставна база на Мед. ф. во Скопје. Работел само од 1951-1954 г., а директор бил М. Илиевски. Потоа продолжува како Одделение на Хигиенскиот завод. Институт за клиничка биохемија – наставна и научна институција на Мед. ф. во Скопје. Основач м-р Алфред Правдиќ (1952). Институт за медицина на трудот – наставна база на Мед. ф. во Скопје. Основач проф. д-р Владимир Цветанов (1970). Институт за медицинска и експериментална физиологија ‡наставна и научна институција на Мед. ф. во Скопје. Основачивања и туберкулоза – наставна Институтот за хемија на Природно-матеметичкиот проф. д-р Милоје Видаковиќ и факултет во Скопје база на Мед. ф. во Скопје. ОсноИнститутот за радиологија и онкологија, Скопје проф. д-р Александра Волкановска (1947). Институт за микробиологија и паразитологија – наставна и научна институција на Мед. ф. во Скопје. Прв официјален директор бил проф д-р Богдан Каракашевиќ (1952). Институт за патолошка анатомија – наставна и научна институција на Мед. ф. во Скопје. Основачи проф. д-р Мирко Кнежевиќ и проф. д-р Драгослав Милетиќ (1947). Институт за патофизиологија и нуклеарна медицина – наставна и научна институција на Мед. ф. во Скопје. Основач проф. д-р Исак Таџер (1952). Институт за превентивна медицина – установа при Воената болница во Скопје. Институт за претклиничка и клиничка фармакологија со токсикологија – наставна и научна институција на Мед. ф. во Скопје. Основач проф. д-р Димитрие Атанацковиќ (1947). Институт за радиологија ‡наставна и научна институција на Мед. ф. во Скопје. Основач прим. д-р Иван Анастасов (1947). Институт за радиотерапија и онкологија – наставна и научна институција на Мед. ф. во Скопје. Формиран е во 1955 г. како дел од Институтот за радиологија од доцент Д. Тевчев и асист. Константин Поповиќ. Од 1979 г. Институтот е одделна институција. Институт за респираторни заболувања – лоциран во Отешево. Основач прим. д-р Арсе Гошарев (1980). Институт за социјална медицина – наставна и научна институција на Мед. ф. во Скопје. Основач проф. д-р Дончо Донев (1997). Институт за срцеви заболувања – лоциран во Охрид. Формиран во 1982 г. Прв административен в.д. раководител бил прим. д-р Томе Дуданов, а прв стручен раководител асис. д-р Владимир Борозанов. Институтот за патофизиологија и нуклеарна медицина, Скопје Институт за сточарство и ветеринарство – постоел до 1977, потоа се трансформирал во други ветеринарни дејности и институции, а по осамостојувањето на Република Македонијапрерасна во факултет. Институт за сточарство и репродукција – наставна и научна институција на Вет. ф. во Скопје. Институт за судска медицина и криминалистика – наставна и научна институција на Мед. ф. во Скопје. Основач проф. д-р Вељко Бујан (1952). Институт за тропски болести – формиран во Скопје (1925), а набргу потоа името е сменето во Хигиенски завод. Основач д-р Миливој Ранков. Институт за хемија и биохемија – наставна и научна институција при Мед. ф. во Скопје, формирана во 1947 г. Од 1954 се одделува биохемијата во посебен институт, а во 1959 престанува да постои хемијата како посебен институт. Основач проф. д-р Божидар Белија. Институт за хистологија и ембриологија – наставна и научна институција на Мед. ф. во Скопје. Основач проф. д-р Ружа Вернер (1947). Бр. Н.