ИНЖЕНЕРИСКИ БРИГАДИ НА НОВМ

ИНЖЕНЕРИСКИ БРИГАДИ НА НОВМ (почетокот на ноември 1944). Првата инженериска бригада била при Гш на НОВ и ПОМ. Наскоро потоа, во истиот месец, биле формирани и Втората, Третата и Четвртата македонска инженериска бригада. Првите три бригади биле во состав од по три баталјони, а четвртата бригада со пет баталјони. В. Ст. Факсимил од писмото на Верскиот референт при Главниот штаб на НОВ и ПО на Македонија (1943)