ИКОНОГРАФИЈА

ИКОНОГРАФИЈА -. христијански иконопис според однапред утврдени теолошки правила што има значајно место во македонската духовна и културна традиција до денес. Иконографијата се темели и врз специфични теориско-филозофски идеи поврзани со почитувањето на иконите во православната христијанска традиција. В. Г.-П. Васил Икономов (портрет од Емил шулајковски)