ИЗИИС

ИЗИИС (Институт за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија, Скопје) – научна установа, членка на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј”. Формиран во 1965 г., веднаш по катастрофалниот земјотрес во Скопје, игра значајна улога во едукацијата на кадар за асеизмичко граде-ње, проценка и намалување на сеизмичкиот ризик, помош на повеќе земји во намалување на последиците од земјотреси, подобрува-