ИГНАТИЈ Ⅲ охридски архиепископ

ИГНАТИЈ Ⅲ – охридски архиепископ (13. Ⅷ 1693 – 9. Ⅶ 1695 и повторно ок. август 1703). Првин бил белградски (бератски) митрополит. Испратил писмо до цариградскиот патријарх против претензиите на патријаршиските митрополити (август 1703). Подоцна се спомнува како веќе бивш архиепископ (1706). Од материјален интерес, со поткуп, ги сменил дебарскиот и пелагонискиот архиереј, поради што се судрил со поранешниот архиепископ Герман. На свиканиот собор за негов наследник бил избран архиепископот Зосим Ⅱ. ЛИТ.: Иван Снегаров, Историџ на Охридската архоепископиџ, т. 2. От падането $ под турците до нејното униќожение (1394-1767), Софиџ, 1931; Јо-ван Белчовски, Хронолошки список на поглаварите на Охридската архиепископија (патријаршија), „Годишен зборник” на Богословски факултет „Свети Климент Охридски”, кн. 8, Скопје, 2002, 75. С. Мл. Павле Игновски-Секула