ИГНАТИЈ Ⅱ охридски архиепископ

ИГНАТИЈ Ⅱ – охридски архиепископ (ок. 1676). Јеромонахот Теофан тој го ракоположил за митрополит на Гревена. ЛИТ.: Иван Снегаров, Историџ на Охридската архоепископиџ, т. 2. От падането $ под турците до нејното униќожение (1394-1767), Софиџ, 1931; Јо-ван Белчовски, Хронолошки список на поглаварите на Охридската архиепископија (патријаршија), „Годишен зборник” на Богословски факултет „Свети Климент Охридски”, кн. 8, Скопје, 2002, 74. С. Мл.