ИГНАТИЈ И охридски архиепископ

ИГНАТИЈ И – охридски архиепископ (21. Ⅵ 1658 – пролетта 1659 и јуни 1659 – 20. Ⅻ 1662). Неговото архиепископување е документарно потврдено во документ од 2. Ⅲ 1660 г. ЛИТ.: Иван Снегаров, Историџ на Охридската архоепископиџ, т. 2. От падането $ под турците до нејното униќожение (1394-1767), Софиџ, 1931; Јо-ван Белчовски, Хронолошки список на поглаварите на Охридската архиепископија (патријаршија), „Годишен зборник” на Богословски факултет „Свети Климент Охридски”, кн. 8, Скопје, 2002, 74. С. Мл.