ИГЛОВРВ, ГЕВГЕЛИСКИ

ИГЛОВРВ, ГЕВГЕЛИСКИ (Алѕссум гевгелиценсис Мицевски) – локален ендемит во флората на Република Македонијаод фамилијата Брассицацеае (крстоцветни растенија). Се развива на силикатна геолошка подлога во под-ножјето на планината Кожуф – с. Серменин, с. Негорци и с. Хума. Вл. М.