ИГЛОВРВ, БАРГАЛСКИ

ИГЛОВРВ, БАРГАЛСКИ (Алѕссум баргаленсе Мицевски) – локален ендемит во флората на Република Македонијаод фамилијата Брассицацеае (Цруциферае) (крстоцветни растенија). Откриен од Кирил Мицевски во околината на Штип – клисурата на реката Брегалница, Овче Поле и кај Богословец. Именуван по називот Баргала (старото име на Штип). Се развива на палеогени седименти – лапори. Вл. М.