ЗЛЕТОВСКА РЕКА

ЗЛЕТОВСКА РЕКА – најголема десна притока на р. Брегалница. Извира западно од Царев Врв (2.082 м), на височина од 1.620 м, Маркови Кули со Златоврв а во Брегалница се влива на височина од 293 м. Долга е 56 км, има вкупен пад од 1.327 м и просечен пад од 23,7 ‰. Сливот зафаќа по2 вршина од 460 км . Водите на оваа река се користат за наводнување, а со изградба на вештачката акумулација „Злетовица” ќе се користат и за водоснабдување на градовите ПробиШтип, Кочани, Свети Николе, Штип и Виница. Просечниот годишен протек е 3 1,67 м /сец. Др. В.