ЗЕЈРЕНЕ

ЗЕЈРЕНЕ (Зеирене) – Афродита кај античките Македонци, според Хесихиј (Хесѕцхиус). По долината на Вардар, Афродита е почитувана во Ⅱ и Ⅰ в. во Стоби, Демир Капија, Вардарски Рид, што се заклучува според пластичните претстави во теракота и во мермер.ЛИТ.: В. Битракова-Грозданова, Религија и уметност во антиката во Македонија, Скопје, 1999; Еадем, Скулптурата од Вардарски Рид, Вардарски Рид, И, Скопје, 2005, 289-303. В. Б.-Гр. Неџати Зекерија