ЗЕМЈОДЕЛСТВО

ЗЕМЈОДЕЛСТВО – значајна стопанска дејност. Пред Втората светска војна со неа се занимавале 87% од целокупното население * Податоците за периодот 2002–2004 се однесуваат на растот на БДП во вкупното стопанство и за БДП во земјоделството, ловот и шумарството. густа и висока трева, како и пасиштата во котлините, се поволни за развој на сточарството. Во Македонија се одгледува крупен добиток: говеда, коњи, мазги и магариња (иако последните три вида наполно го изгубија економското значење); ситен добиток: овци, кози, свињи, живина; и кошници со пчели. За полјоделското производство, воглавно, се користат рамничарските површини, кои зафаќаат 1/5 од вкупната површина 2 на земјата (4.900 км ). Покрај нив се користат и површини по нерамните терени, т.е. по ридиштата и планините. Вкупните земјоделски површини сочинуваат 1/2 од територијата, при што 1/4 се обработливи, а 1/4 се пасишта (вкупната земјоделска површина изнесува 1.271.400 ха, просек за 2001–2005 г.). Обработливата површина опфаќа 572.800 ха, а речиси целосно Македонија, 1951 г., имало само 270 трактори. Веќе 1990 г. нивниот број се покачил на 44.154, а 2005 г. на 67.349 (пораст за 249 пати). Потрошувачката на вештачки ѓубрива се зголемила од 53.447 тони – 1960 г., на 56.217 тони – 1984 г., но потоа опаѓа и 2005 г. изнесува 9.900 тони. Спротивно на индустријата, каде што растот на индустриското производство во текот на 50 години по Втората светска војна беше брз и речиси постојанен, во земјоделството беше побавен и со значајни колебања од фаза во фаза. Значи, земјоделското производство побрзо се развивало од просекот во стопанството во периодите 1953–1956; 1986–1985; 2002– 2004 г. Учеството на земјоделството, ловот и шумарството во вкупниот БДП на земјата изнесувало: 10,0% (2002), 11,4 (2003) и 11,3% (2004). се наоѓа по котлините. Околу 2/3 ИЗВ.: Просторен план на Македонија, Институт за просторно планирање, Ох-рид, 1982; Статистички годишник на Република Македонија, Државен завод за статистика, за соодветните години. ЛИТ.: Т. Мировски, Стопанството на Вардарска Македонија меѓу двете светски војни, МАНУ, Скопје, 1998; Н. Узунов, Стопанството на Република Македонија 1945–1990, МАНУ, Скопје, 2001; Национална стратегија за стопанскиот развој на Република Македонија, МАНУ, Скопје, 1997. Д. Н. Борова земјомерка