ЖИТАР

ЖИТАР -. народно именување на месецот август, осмиот месец во годината. С. Мл.