ЖИВОТНА СРЕДИНА

ЖИВОТНА СРЕДИНА – нов термин во екологијата под кој се подразбира просторот на кој се одвива животот на сите живи суштества, вклучувајќи го и човекот. Затоа е неопходно овој термин да се сфаќа холистички, бизерви на јаглен во Живојно изне-Извор: Хуман Девелопмент Репортс (1990-2006), УНДП и Државниот завод за статистика на Република Македонијасуваат 105 х 106 тони. ЛИТ.: Б. Андреевски, Јаглени: Генетски и Во Република Македонија се дејќи само така живите суштества лишта на јаглен и заштита на животна-во просторот можат да живеат во квалитативни карактеристики, наоѓаупотребува широка лепеза на мета средина, РГФ, Штип, 1995; П. Лазаров, рила на животниот стандард на хармонија, не нарушувајќи ги ус-и Т. Серафимовски, Наоѓалишта и појави населението. Секако, едни од најловите за живот на сите суштена енергетски суровини во Република Мазначајните се БДП пер цапита и главства. Оттаму произлегуваат и бакедонија, Посебно издание бр. 6, РГФ, ниот збирен индекс – в. Графирањата човекот одржливо да упкон. БДП пер цапита (ППП УС $) иако равува со животната средина, Штип, 1997. Т. Сер.