ЖЕТВАР

„ЖЕТВАР“ -. народно именување за шестиот месец во годината – јуни. С. Мл.