ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА

ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА – одземање или ограничување на правото на сопственост на земја со надомест, што се врши со посебен акт на државен орган. Се изведува во случаи на потреба за изградба на патишта, железнички линии, канали, рудници, населби, индустриски објекти и др. Др. Ѓош. Ела во зимски пејзаж