ЕКСПРЕСИОНИЗАМ

ЕКСПРЕСИОНИЗАМ . (лат. еџпримере – да изрази) – меѓународно движење во уметноста што се тите години од ХХ век и се во постојан подем. Д. Р.-З. Петар Мазев: Композиција 11 (1989) развива меѓу 1905 и 1920 г. Акцентот го става на внатрешните (психолошки, духовни, егзистенцијални) доживувања на уметникот. Сликите на Н. Мартиноски (1929 ‡1933) се сметаат за први експресионистички дела кај нас. По 1945 г. се манифестира во сликарството на Д. Коцо, Б. Трајковски, В. Ѓорѓиевски, П. Мазев, Р. Лозаноски, Г. Чемерски, Д. Манев и др. Се јавува во графиката (М. Спировска, Б. Барутовски) и во цртежот (Р. Лозаноски со циклусот цртежи „Слики од болницата”, 1964). Во скулптурата најдобро е изразен во делото на Д. Тодоровски „Јама” (1958).ЛИТ.: Борис Петковски, Поттици и преплетувања: Никола Мартиноски и германскиот експресионизам (каталог), МГС, Скопје, 1996. Л. Н.