ЕКОНОМСКИ СПИСАНИЈА

ЕКОНОМСКИ СПИСАНИЈА. Во Република Македонијаизлегуваат неколку периодични економски списанија (месечни или квартални). Од нив ќе ги издвоиме следниве: „Стопански преглед” (сп. на Сојузот на раст и поширок економски развој, економистите на Македонија); 1997 1,4 проследен со интензивни струк„Прилози” (на Одделението за 1998 3,44 турни трансформации. Моделот општествени науки на МАНУ); на економски развој беше екстен-1999 4,3 „Современо претпријатие” (сп. на зивен, потпрен на централизаци-Сојузот на сметководствените и2000 4,6 јата на ресурсите, се карактеризифинансиските работници на Ма2001 4,1 раше со интензивни капитални кедонија, 1958); „Сметководстве2002 2,75инвестици и со обемни трансфери но-финансиска ревија” (сп. на Сона население и на ресурси. Значај2003 3,2 јузот на друштвата на сметкони беа и инвестициите во другата водствените и финансиските ра2004 4,2 инфраструктура – образованието, ботници на Македонија, 1973); 2005 3,8 здравството, културата и во дру„Маркетинг” (сп. на Македонскогите области. Во одделните пери-2006* 3,2 то здружение за маркетинг, 1994); оди високите инвестиции, поради ниската стартна основа и силната експанзија, условија изразито високи стапки на раст во меѓународни стандарди. Стапката на економски раст (пораст на општествениот производ) во СР Македонија 1948–50 5,5 1951–55 6,7 1956–60 5,9 1961–65 8,5 1966–70 7,5 1971–75 6,1 1976–80 5,5 1981–85 0,6 1986–90 –1,2 Од почетокот на осумдесеттите години на минатиот век динамиката на растот покажува знаци на исцрпување. Отсуството на политички и на економски реформи, неадекватно дефинираните сопственички права и дисторзираниот систем на стимули продуцираа знаци на економска стагнација. Моделот на дебалансиран, екстензивен раст, водеше кон неадекватна алокација на ресурсите, опаѓачки приноси и намалени домашни заштеди. Меките буџетски ограничувања и недостигот на домашни заштеди доведе до инфлаторно финансирање, различни типови на оскудици и тесни грла во производството и потрошувачката, потпирање на екстерни финансиски ресурси, алоцирани во нискоефикасната употреба, што тенденциски резултираше со раст на задолженоста. Консеквентно, економскиот модел продуцираше растечка невработеност. По осамостојувањето, транзициониот шок, дезинфлацијата и нееконом*проценка Грфикон на растот на БДП (1997-2006) По 1996 г. се забележува благо оживување на растот. И покрај знаците на градуелна акцелерација, општиот заклучок е дека економскиот раст во целиот транзицион период е слаб и нестабилен. Перзистенцијата на ниски стапки на реалниот раст, придружена со значителни флуктуации го демонстрира ограничениот капацитет на економијата да генерира раст. Реалниот раст последниве години флуктуира во маргините на многу тесен ранг, што претставува опасност од стабилизирање на ниското ниво (стационерен тренд). Слабата вкупна факторска продуктивност и неефикасниот економски раст се следени со порастот на невработеноста. Неадекватностите на јавните политики, задоцнетото, бавно и нерешително спроведување на реформите, слабото реструктуирање и неефикасните институции, покрај другите ограничувања, се причини за пролонгираната транзиција и за отсуството на економската динамика. „Билтен на Министерството за финансии” (1999); „Економски развој” (сп. на Економскиот институт – Скопје); „Економија и бизнис”; „Стопански весник” (сп. на Стопанската комора на Македонија); „Економски истражувања” (Народна банка на Македонија); „Билтен на Македонската берза”; кварталната публикација на ЦЕА – Скопје и др. Покрај гореспомнатите периодични економски гласила, економската проблематика е предмет на елаборирање и во бројни неделни и дневни весници, како и во некои електронски изданија. М. С.