ДРУШТВО НА МУЗИЧКИТЕ УМЕТНИЦИ НА МАКЕДОНИЈА

ДРУШТВО НА МУЗИЧКИТЕ УМЕТНИЦИ НА МАКЕДОНИЈА (Скопје, 1953) – асоцијација на академските музичари. Својот зародок го имало во Секцијата на македонските музичари при Друштвото на уметниците, научниците и журналистите (Скопје, 5. Ⅴ 1945) и подоцнешното Друштво на музичарите на НР Македонија (Скопје, 1947). Сега има околу 70 члена. С. Мл.