ДРУШТВО НА ГРАДЕЖНИТЕ КОНСТРУКТОРИ на Македонија

ДРУШТВО НА ГРАДЕЖНИТЕ КОНСТРУКТОРИ на Македонија. Масовно друштво, основано во Југославија, држи високо ниво и континуитет во активностите. Во периодот 1977–2005 г. организирало 11 меѓународни симпозиуми, повеќето со по над 100 реферати. Врши силно влијание врз конструкторството и градежништвото пошироко, врз формулирањето и воведувањето современа регулатива, поттикнува млади ис-тражувачи. Љ. Т. ДРУШТВО НА ИСТОРИЧАРИТЕ НА СРМ ‡в. Сојуз на друштвата на историчарите на РМ.