ДРУШТВО НА ВЕТЕРИНАРНИ ЛЕКАРИ И ТЕХНИЧАРИ НА РМ

ДРУШТВО НА ВЕТЕРИНАРНИ ЛЕКАРИ И ТЕХНИЧАРИ НА Република Македонија. Во 1950 г. е формирано Здружение на ветеринарните лекари и ветеринарните помошници, а 1959 г. Здружение на ветеринарните лекари и ветеринарните техничари на СРМ, кое во 1962 г. на ветеринарните лекари и ветеринарните техничари на СРМ. М. Д. – Ј. Б.