ДРУШТВО ЗА ПАТИШТА НА РМ

ДРУШТВО ЗА ПАТИШТА НА Република Македонија(1953–1991). Најнапред работи во рамките на Југословенското друштво за патишта (ЈДП, подоцна СЈДП) како рамноправна членка. Од 1991 г. работи самостојно, а од 1998 г. е во состав на Инженерската институција на РМ. Го издава стручното информативно списание „Патишта”. ИЗВ.: Статут на Друштвото за патишта. Р. Д.