ДРУШТВО ЗА ГЕОТЕХНИКА НА МАКЕДОНИЈА

ДРУШТВО ЗА ГЕОТЕХНИКА НА МАКЕДОНИЈА. Основано во 1999 г., а во 2001 г. примено во Меѓународното друштво за механика на почвите и геотехничко инженерство (ИССМГЕ). Одржало два сипмозиума во Охрид (2002 и 2004 г.) од кои се издадени зборници. Има 80-тина членови. Љ. Т.