ДРУГОВО

ДРУГОВО – село во Кичевско. Се Кичево, на магистралниот пат М–4, КичевоОхрид, на надморска висина од околу 650 м. Селото брои 1.492 ж. од кои 1.250 се Македонци, 128 Турци и 108 ж. се Албанци. Тој е седиште на општина која зафаќа површина од 38.324 ха, има 28 населени места со 3.249 ж. Ал. Ст.