ДРОЗЕРА, КРУГОЛИСНА

ДРОЗЕРА, КРУГОЛИСНА . (Дросера ротундифолиа Л.) – инсективорен вид со многу ограничено распространување на територијата на РМ, само во околината на Пехчево (Јудови Ливади). Се развива на влажни места (тресетишта) и спаѓа во групата загрозени видови. Вл. М.