ДРЕН ПЛАНИНА

ДРЕН ПЛАНИНА – средновисока планина што се протега помеѓу Мариовската Котлина на југ и Ра-ечката Котлина на североисток. Всушност претставува продолжение на Селечка Планина со правец на протегање ји–сз. Највисок врв е Ливада (1.663 м) во западниот дел и Четири Буки (1.476 м). Од превоите најголема улога игра превојот Лигуроса (1.152 м), што го поврзува Раец со Мариово. Т. Анд.