ДОГОВОР ГЛИГОРОВ АЏИќ

ДОГОВОР ГЛИГОРОВ АЏИќ (Скопје, 21. Ⅱ 1992) – договор меѓу претседателот на Република МакедонијаКиро Глигоров и генерал-полковникот Благое Аџиќ (заменик на сојузниот секретар за народна одбрана) за условите и обврските околу дислокацијата на ЈНА од територијата на РМ. Договорот предвидува завршување на дислокацијата до 15. Ⅳ 1992 г. Врз основа на Договорот, на 6. Ⅲ 1992 г. Територијалната одбрана на Република Македонијавоспоставува контрола врз зградата на Републичкиот и Градскиот штабВо 1330 г. го освоил византискиот Добромирово евангелие на ТО во Скопје, ана 11. Ⅲ 1992 г. император Андроник Ⅲ ПалеоОд разговорите Глигоров – Аџиќ и врз првиот воен објект – караулата „Рамна Нива“ на македонско-бугарската граница. Т. Петр.