ДОБРУН

ДОБРУН – средновековно утврдување во Демирхисарско или во Порече. По освојувањата на кралот Милутин во Македонија (1282 –1284), станало погранично утврдување меѓу Србија и Византија. лог кој од својот логор во Северна Пелагонија преземал напади на соседните погранични утврдувања што ги држеле Србите. ЛИТ.: Т. Томоски, Белешки по повод воениот поход на Андроник Ⅲ во Македонија во 1330 г., Македонија низ вековите. Градови, тврдини, комуникации, Скопје, 1999. К. Аџ.