ДИОНИСИЈ Ⅲ охридски архиепископ

ДИОНИСИЈ Ⅲ – охридски архиепископ (18. Ⅳ 1752 – 1757). За црквите и манастирите во Охрид и Охридско побарал книги на словенски јазик од рускиот двор (1757). ЛИТ.: Иван Снегаров, Историџ на Охридската архоепископиџ, т. 2. От падането $ под турците до нејното униќожение (1394–1767), Софиџ, 1931; Јо-ван Белчовски, Хронолошки список на поглаварите на Охридската архиепископија (патријаршија), „Годишен зборник” на Богословски факултет „Свети Климент Охридски”, кн. 8, Скопје, 2002, 77. С. Мл.