ДИОНИСИЈ И

ДИОНИСИЈ И (крајот на ⅩⅤⅠ или почетокот на ⅩⅤⅠⅠ в. – Влашко, 1665) – охридски архиепископ (22. Ⅶ 1651 – 8. Ⅵ 1656). Негова грамота во Русија однел гребенскиот митрополит Висарион (11. Ⅷ 1652), а и самиот тој како архиепископ престојувал во Русија (ок. 14. Ⅳ 1653). ЛИТ.: Иван Снегаров, Историџ на Охридската архоепископиџ, т. 2. От падането £ под турците до нејното униќожение (1394–1767), Софиџ, 1931; Јо-ван Белчовски, Хронолошки список на поглаварите на Охридската архиепископија (патријаршија), „Годишен зборник” на Богословски факултет „Свети Климент Охридски”, кн. 8, Скопје, 2002, 73. С. Мл.