ДИМИТАР

ДИМИТАР – поп од с. Барбароси, ктитор на дел од живописот работен во 1624/25 г. во тремот на црквата „Св. Преображение” во манастирот Зрзе (Прилепско). ЛИТ.: З. Расолкоска-Николовска, Историјатот на манастирот Зрзе низ натписите и записисте од ⅩⅣ до ⅩⅠⅩ в., „Зборник на Археолошкиот музеј”, ИВ–В, Скопје, 1966, 77–93. З. Р.-Н.