ДЕЈАНОВСКИ, Крсте Живков

ДЕЈАНОВСКИ, Крсте Живков (с. Речани, Кичево, 18. IX 1947) – стоматолог-протетичар, редовен проф. на Ст. ф. Докторирал во 1993 г. Од 2008 г. проф. на Ст. ф. на Европскиот универзитет во Скопје. Публикувал 90 статии. Автор е на поглавјето „Болката во стоматолошката протетика”, коавтор на учебникот „Клиника на тоталното протезирање”. Е. М.