ДЕСОВСКИ, Зоран

ДЕСОВСКИ, Зоран (Скопје, 29. Ⅷ 1949) – дипл. град. инж., ред. проф. на Градежниот факултет во Скопје (1996) по предмети од областа на бетонот, армиранобетонските и преднапрегнатите конструкции. Докторирал во областа на мостовите, коишто се негов главен интерес и во неговата натамошна богата научноистражувачка и апликативна работа. Љ. Т. Вангелија Десподова