ДЕРВЕНЏИ, Васо Ташков

ДЕРВЕНЏИ, Васо Ташков (Крушево, 11. Ⅻ 1920) – фармацевт, основоположник на Институтот по фармакогнозија при Фарм. ф. во Скопје и предавач. Дал особен придонес во проучувањето на растителните видови и автор е на три книги од областа на фармакогнозијата: „Наши лековити растенија”, „Наши лековити растенија и нивна примена” и „Природни лековити и ароматични суровини”. Л. П. -Т.