ДЕН НА РУДАРИТЕ ОД РМ

ДЕН НА РУДАРИТЕ ОД Република Македонија(28 август) – празник на рударите во РМ, во спомен на штрајкот на рударите од Рудникот Лојане, Кумановско (1929) за подобрување на работните услови и зголемување на личните доходи. С. Мл.