ДЕВИЧ

ДЕВИЧ -. село во Порече, север-но од Кичево. Надвор од селото се наоѓа црква со непозната дедикација. Затекната е во запустена состојба и делумно е разурната. Според архитектонскиот склоп, кој претставува стеснет впишан крст со купола, се претпоставува дека е од ⅩⅣ в. ЛИТ.: П. ЈовановиÊ, Порече. Насеља и порекло становништва, СКА/СЕЗ, ЛИ, Београд, 1935, 312-313. М. М.