ГУГУЧЕВСКИ, Љубен Николов

ГУГУЧЕВСКИ, Љубен Николов (Скопје, 7. Ⅴ 1954) – спец. по стоматолошка протетика, редовен проф. на Стом. ф. Магистрирал (1989) и докторирал (1992). Автор е на 70 стручно-научни труда. Во неговиот опус се вбројуваат: „Електромиографски аспекти на физиолошкото мирување и интероклузалното растојание” (1993), „Тотална протеза, одбрани поглавја” (1994), „Оклузија” (1997), Љубен Гугучевски „Тотална протеза – практикум” (2000) и „Клиника на тоталното протезирање” (2003). Е. М.