ГРЧЕВ, Димитар

ГРЧЕВ, Димитар (Солун, 26. IX 1917 – Скопје, 15. Ⅴ 2006) – ел. инж., ред. проф. Раководител на Димитар Грчев Катедрата за ЕЦРП на ЕТФ во Скопје. Продекан на ТФ во Скопје, прв декан на ЕМФ и проректор на Универзитетот „Кирил и Методиј” во Скопје. Еден од основоположниците на студиите по ЕЕ во РМ. Раководител и коавтор на повеќе студии за проблемите на ЕЕС на РМ. Проектант на електричниот или електромашинскиот дел на ТЦ „Маџари” и на повеќе ХЦ („Витачево”, „Врбен”, „Вруток”, „Глобочица”, Дошница”, „Моклиште”, „Песочани”, „Равен”, „Сапунчица”, „Селце”, „Теарце”, „шпилје”). ЛИТ.: 25 години студии по електротехника на Универзитетот „Кирил и Методиј”, Електротехнички факултетСкопје, 1984. Др. Р.