ГРОЗДАНОВ, Мите

ГРОЗДАНОВ, Мите (Струмица, 14. Ⅻ 1943) – актер. Дипломирал на Театарската академија во Бел-град. Вработен во Драмски теа-тар од 1968 г. Го негува рецитирањето, а настапува и на естрадата, особено во проекти за деца. УЛО.: Мирон („Партитура на еден Мирон”), Војцек (во истоимената пиеса), Светозар Митиќ („Карамазови”), Карлос („Болва в уво”), Божин („Јане Задрогаз”), Капетанот („Татко”) и др. Р. Ст.