ГРАШОК, ДОБИТОЧЕН

ГРАШОК, ДОБИТОЧЕН . (Писум сативум ссп. арвенсе Л.) – бил одгледуван за зрното 5.000–6.000 години пред н.е. Се одгледува за кабаста добиточна храна: зелена, сено, силажа, сенажа, се дехидрира и потоа се брикетира или за зрно во концентрати, на 1.708 ха, со 4.831 кг/ха сено, а во поново време површините се зголемуваат. Во Република Македонијане се создадени сорти и се одгледуват странски. Најзастапена е сортата „Пионир”. П. Ив.